facebook

google

twitter

rss

OBAVJEŠTENJE:Redovna sjednica Skupštine akcionara zakazana je za 28.06.2018. godine

Saglasno članu 8 Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima ( sl.list CG 36/11), dajemo sledeće:

OBAVJEŠTENJE

 

 1. Odlukom Odbora direktora broj: 1325 od 31.03.2018. godine,Redovna sjednica Skupštine akcionara zakazana je za 28.06.2018. godine, sa dnevnim redom i upustvom o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na ovoj sjednici
 2. Akcionari mogu glasati unaprijed, lično ili putem punomoćnika, glasačkim listićem za svaku tačku dnevnog reda.
 3. Akcionar koji glasa putem punomoćnika, u obavezi je priložiti , uz glasačke listiće i ovjerenu punomoć, te ovjerenu kopiju svoje i punomoćnikove lične karte.
 4. Glasačke listiće i ovjerenu punomoć ako je zastupan punomoćnikom , uz ovjerenu kopiju ličnog identifikacionog dokumenta ( sopstvenog i punomoćnikovog) akcionar dostavlja u pisanoj formi sekretaru društva neposredno ili preporučenom pošiljkom „za SKUPŠTINU AKCIONARA NAPREDAK AD Kotor- sekretaru , adresa Industrijska zona b.b.Kotor-
 5. Glasački listići i punomoći (ako je zastupan punomoćnikom) moraju biti dostavljeni ( primljeni) najkasnije 2 časa prije termina zakazanog za početak sjednice, radi identifikacije i evidencije.
 6. Odluka o sazivu kao I obrazac punomoći i glasačkog listića, prilaže se ovom Obavještenju.

Za NAPREDAK AD Kotor

Sekretar- Vladan Radević

 

Obavještenje o glasanju,obrazac punomoća i glasačkog listića

Odluka Saziv Skupštine Napredak 2018

 

 

 

Saopštenje nakon redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara ’’Napredak’’ AD Kotor

Dana 28.06.2016 godine održana je redovna Skupština akcionara  ’’Napredak’’  AD Kotor.  Na sjednici  su prisustvovali akcionari/ punomoćnici/ koji imaju- predstavljaju  ukupno  139.589.477 akcija, odnosno 72,209 % od ukupnog broja akcija ovog Društva..

Razmatrane tačke dnevnog reda su bile :

 1. Otvaranje Skupštine  i izbor ovjerivača zapisnika
 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u 2015 godini
 3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog iskaza - izvještaja  Društva za 2015 godinu
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Revizora Društva za  2015 godinu
 5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
 6. Izbor i imenovanje Revizora ‘’Napredak’’ AD Kotor za poslovnu 2016 godinu
 7. Izbor i imenovanje  članova  Odbora direktora Društva

Skupština je jednoglasno usvojila Odluke o svim tačkama  koje su bile predviđene dnevnim redom.

Neto dobit za 2015 godinu u iznos od 48.330,44€ , kao i dio nerasporedjene dobiti iz prethodno perioda biće raspodijeljen akcinarima u obliku dividende . Ukupan iznos za raspodijelu iznosi 1.000.000,00 €  , odnosno 0,005173 € bruto po akciji .

 Pravo na isplatu dividende imaju svi akcionari koji su bili vlasnici akcija ’’Napredak’’ AD Kotor na dan 28.06.2016  godine.

Isplata dividende za fizička lica biće obavljena putem mreže filijala’’Crnogorske komercijalne banke’’ AD Podgorica počev od 31.08.2016 godine

Predsjedavajući Skupštinom akcionara

Izvršni direktor

Duško Blečić s.r.

Strana 3 od 4